10

جک های دوستون

11

جک های چهارستون

9

جک های قیچی