• اطلاعات فردی

  • سوابق تحصیلی

  • سابقه بیمه

  • سابقه کار اول

  • سابقه کار دوم

  • سابقه کار سوم

  • تسلط

استخدام کارشناس فنی در مجموعه بکت صنعت